Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ajdzilla
9055 00be 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
ajdzilla
7238 f067
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viagreens greens
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viagreens greens
1577 e001
Reposted fromjeremylawson jeremylawson viagreens greens
ajdzilla
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaHypothermia Hypothermia
ajdzilla
8150 3b9e
Reposted frompsychedlix psychedlix viapsychedelics psychedelics
ajdzilla
2734 018b 500
Reposted fromNajada Najada viadivi divi
ajdzilla
2431 63d2 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadivi divi
ajdzilla
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viadivi divi
2242 20c5

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viadivi divi
ajdzilla
1724 b056
ajdzilla
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viadivi divi
1052 ce50 500
Reposted fromidiod idiod viadivi divi
ajdzilla
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadivi divi
ajdzilla
2561 baca
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadivi divi
2641 6280 500
Reposted frompheebs pheebs viadivi divi
ajdzilla
7034 9485 500
Reposted fromFienrira Fienrira viadivi divi
ajdzilla
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl